Snellere procedure bij vergunningen voor (ver)bouw

Inwoners van Haarlem die iets aan hun huis willen veranderen, kunnen de vergunning daarvoor vanaf nu sneller dan voorheen in huis hebben. De gemeente heeft de procedures rond het verstrekken van omgevingsvergunningen efficiënter gemaakt. Daar staat tegenover dat de gemeente nadrukkelijker dan voorheen verlangt dat aanvragers het benodigde voorwerk doen. “Een goede voorbereiding is het halve werk,” zegt verantwoordelijk wethouder Ewout Cassee. “Ons streven is omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld een dakkapel, een opbouw of uitbouw, die compleet mét alle noodzakelijke informatie is ingeleverd, binnen twee weken te verlenen.”

Waarom past de gemeente de procedures aan?

“Als mensen een omgevingsvergunning aanvroegen bij de gemeente, duurde het vaak tot wel acht weken voor zij die vergunning van ons ontvingen. In een moderne organisatie moet dat sneller kunnen. Het afgeven van particuliere omgevingsgunningen kost de gemeente meer dan er aan inkomsten (leges) tegenover staat. De gemeente lijdt er dus verlies op. Voorheen werd dit gedekt uit de leges voor grote projecten in de stad. Maar, door de afname van grote projecten is dit niet langer het geval. We verwachten dat de nieuwe werkwijze tot een kostenbesparing leidt. Ook dat was een reden om de procedures onder de loep te nemen. En met een nieuwe innovatieve werkwijze willen we ook landelijk een voorbeeldrol vervullen. Wat mij betreft een voorbeeld van denken, durven en doen.”

Hoe lukt het nu om sneller een vergunning af te geven?

“in de afgelopen maanden experimenteerden we met het efficiënter op elkaar afstemmen van de verschillende toetsen en adviezen die nodig zijn voor het afgeven van een omgevingsvergunning. De procedure is nu zo gestroomlijnd dat alle aanvragen die een positief advies krijgen sneller kunnen worden afgegeven, zodat het klusbedrijf van start kan gaan met de aanbouw. Er ging veel tijd verloren doordat ambtenaren vaak om aanvullende of ontbrekende informatie moesten vragen. Daarom geven we nu op onze website voorbeelden van veel voorkomende aanvragen. Daarmee is het eenvoudig om de aanvraag op de juiste manier in te leveren. Dus in de voorbereiding vragen we wat meer van de aanvragers zelf .”

Is de manier van aanvragen ook veranderd?

“Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden steeds vaker digitaal ingediend. Het digitaal loket van de gemeente geeft een uitleg van de procedure en linkt door naar het Omgevingsloket online. Daar kunnen de mensen zelf de aanvragen indienen. Dat werkt ook sneller dan de oude papieren aanvraag. De gemeente adviseert overigens om aanvragen samen met een aannemer, architect of andere deskundige altijd goed voor te bereiden.”

De snellere manier van werken is onderdeel van een groter project om de gemeentelijke bouwleges kostendekkend te maken. Dat project is nog niet klaar. Cassee: “We willen met elkaar nog afspraken maken over wanneer de gemeente wel of juist niet meewerkt aan bouwplannen die niet direct passen in huidige bestemmingsplannen. ”

NOOT: Het Omgevingsloket online is een initiatief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Comments are closed.