Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling en kwaliteit van de content op deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang worden aangebracht.